Begravelse

(Hvirring kirkegård)

Ved dødsfald kontaktes sognepræsten med henblik på at aftale et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen. Samtidig aftales der et tidspunkt for den samtale, som sognepræsten har sammen med de efterladte forud for begravelsen / bisættelsen. Man vil her tale om den afdøde og om, hvad de efterladte ønsker, der bliver sagt om den afdøde i kirken. Familien vil desuden vælge de salmer, der skal synges.

Der udfyldes en dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding. Her erklærer de efterladte, at det, der er besluttet vedrørende begravelsen/bisættelsen, ikke er i modstrid med afdødes ønsker. Sognepræsten foretager så registreringen af dødsfaldet og af begravelsen/ligbrændingen i den digita-le kirkebog og giver besked til folkeregisteret, det sociale udvalg i kommunen, til skifteretten og i tilfælde af bisættelse til krematoriet. Skal afdøde begraves af en anden præst end sognepræsten får vedkommende også besked. Sognepræsten sørger også for, at de nødvendige oplysninger tilgår det øvrige personale: graver, organist og kirkesanger.

Vær opmærksom på, om den aføde nu også er medlem af folkekirken. Er afdøde ikke medlem af fol-kekirken, har vedkommende ingen ret til at få en kirkelig handling. 

 

Inden begravelsen/bisættelsen

Inden begravelsen/bisættelsen skal de pårørende have en samtale med den præsten, der skal forestå begravelsen/bisættelsen.

Her gennemgås begravelses- eller bisættelsesritualet, og salmerne aftales mellem præsten og de pårørende. Man synger normalt fire salmer. Ved begravelser synges 4. Salme ofte ved graven.

 

Valg af gravsted og pyntning i kirken

Valg af gravsted samt aftale om pyntning af kirken til begravelsen/bisættelsen finder sted ved at kontakte graveren ved den pågældende kirke. Graveren kontaktes ligeledes, hvis afdøde skal i kapellet inden begravelsen/bisættelsen. Se kontaktoplysninger.

 

Salmer til begravelser og bisættelser

Nedenstående liste er kun tænkt som en hjælp til at finde egnede salmer til begravelse/bisættelse. Mange andre salmer fra Den Danske Salmebog kan nævnes, men for overskuelighedens skyld er hér bragt et forslag, som man evt. kan overveje inden samtalen med præsten.

Nedenstående numre henviser til numrene i den nye udgave af Den Danske Salmebog (DDS) fra 2003, som benyttes ved Hvirring og Hornborg kirker.

 

 

3

 

Lovsynger herren

8

 

Om alle mine lemmer

12

 

Min sjæl du Herren love

15

 

Op al den ting som Gud har gjort

31

 

Til himlene rækker din miskundhed, Gud

32

 

Hvo ikkun lader Herren råde

33

 

Han som har hjulpet hidentil

34

 

Gud skal alting mage

36

 

Befal du dine veje

38

 

På alle dine veje

41

 

Lille Guds barn, hvad skader dig

46

 

Sorrig og glæde de vandre til hobe

48

 

Uforsagt hvordan min lykke

49

 

Ingen er så tryg i fare

50

 

Under dine vingers skygge

52

 

Du Herre Krist

78

 

Blomstre som en rosengård (især i adventstid)

117

 

En rose så jeg skyde (især i adventstid)

121

 

Dejlig er jorden (især omkring jul)

122

 

Den yndigste rose er funden (især i adventstid)

129

 

Julebudet til dem, der bygge (advent/jul)

192

 

Hil dig frelser og forsoner

216

 

Der venter bag langfredags nat.(påske)

218

 

Krist stod op af døde

220

 

I dødens bånd vor frelser lå

234

 

Som forårssolen morgenrød

236

 

Påskeblomst, hvad vil du her

238

 

Det er sandt (omkring påske)

241

 

Tag det sorte kors fra graven

289

 

Nu bede vi den Helligånd

321

 

O, kristelighed

336

 

Vor Gud han er så fast en borg

375

 

Alt står i Guds Faderhånd

402

 

Den signede dag

435

 

Aleneste Gud

496

 

Af dybsens nød

536

 

Udrust dig helt fra Golgata

538

 

At sige verden ret farvel

544

 

Som dug på slagne enge

549

 

Vi takker dig for livet

553

 

Min største hjertensglæde

555

 

Jeg ved et evigt Himmerig

557

 

Her vil ties, her vil bies

561

565

569

 

Jeg kender et land

Er livet alt lifligt

Ja, engang mine øjne skal

571

 

Den store hvide flok

679

 

Et trofast hjerte, Herre min

725

 

Det dufter lysegrønt af græs

728

 

Du gav mig, o Herre, en lod af din jord (efterår)

729

 

Nu falmer skoven (efterår)

732

 

Dybt hælder året i sin gang (okt./nov.)

754

 

Se nu stiger solen

770

 

Jeg er træt og går til ro

779

 

Lyksalig, lyksalig

783

 

Kirkeklokke

784

 

Altid frejdig

785

 

Tunge, mørke natteskyer

 

På www.dendanskesalmebogonline.dk kan man finde forslag til salmer under emnet begravelse. 

 

Kapel
Har man brug for at sætte en afdød bi i kapellet ved enten Hvirring eller Hornborg kirke, så skal hen-vendelse herom rettes til graveren ved den pågældende kirke. Her vil man altid kunne få de fornødne oplysninger og den fornødne hjælp.

Gravsted
Har man ingen gravsted på kirkegården, henvende man sig til graveren og aftaler et møde, hvor gra-veren viser de muligheder, der er at vælge imellem, frem. Det er godt at give sig god tid til at vælge det helt rigtige gravsted. Det er også godt, om man er flere sammen til at tage gravstedet ud. Det kan være en følelsesmæssig belastning at skulle vælge et gravsted til en af sine kære. Det er ikke mindst svært, hvis det er ens ægtefælle, man skal vælge gravsted til, for så vil det ofte være ens eget gravsted, som man vælger.

Familen kontakter en blomsterhandler med henblik på en krans eller en bårebuket. Det er en god ide, at lade den krans, som de nærmeste køber til kisten, også være kistepynten.

En stenhugger kontaktes med henblik på mindesten.

En bedemand hjælper med al det praktiske.